o mnie

01

Zapraszam do skorzystania z mojego bogatego doświadczenia zawodowego zdobytego w Polsce i w Niemczech, gwarantuję fachowość, solidność i konkurencyjne ceny. 

Współpracuję z doświadczonymi inżynierami wszystkich branż. nadzór inwestorski, pełno branżowy, kompleksowa obsługa inwestycji, kontrola kosztów, zastępstwo inwestorskie.

Specjalizuję się w obiektach przemysłowych: hale, drogi, infrastruktura towarzysząca, budownictwo żelbetowe ,konstrukcje przemysłowe, fundamenty specjalne, konstrukcje z betonu wodoszczelnego, budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej.

W trakcie 28 letniej działalności zawodowej zrealizowane kilkadziesiąt obiektów: hale, budynki mieszkalne, zakłady przemysłowe, fundamenty specjalne, pływalnie, obiekty sportowe, zabytkowe

oferta

02

Inwestor zastępczy

1. Nadzór nad pracami projektowymi zleconymi przez Zleceniodawcę oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji łącznie z przygotowaniem w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę.
2. Wyszukanie w uzgodnieniu z Inwestorem generalnego wykonawcy, lub wykonawców poszczególnych robót.
3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, z wyłączeniem tych, do uzyskania których zobowiązany jest projektant lub wykonawca.
4. Weryfikacja prawidłowości wykonania dokumentacji projektowej
5. Ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym – warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót budowlanych w zakresie: doświadczenia, kadry, kwalifikacji, sprzętu, sytuacji finansowej, terminów realizacji oraz warunków płatności.
6. Prowadzenie negocjacji warunków umów z wykonawcami robót budowlanych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego
7. Ustalenie metod działania i warunków umów dotyczących dostaw inwestorskich, wymagających wcześniejszych zamówień
8. Przygotowanie umów do ich akceptacji przez Zamawiającego, z wykonawcami i podwykonawcami robót oraz dostawcami
9. Na życzenie inwestora bezpośredniego zapewnienie mu uczestnictwa w negocjacjach z wykonawcami oraz kontroli robót,
10. Prowadzenie ewidencji poniesionych nakładów na inwestycję
11. Koordynacja i kierowanie Projektem Inwestorskim

Koordynacja i kierowanie Projektem Inwestorskim

1. Reprezentowanie Inwestora w trakcie Budowy zgodnie z Prawem budowlanym w tym w stosunkach z wykonawcą Robót – na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, w tym przygotowanie stosownych dokumentów,
2. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Inwestorem oraz koordynowanie swoich działań z działaniami oraz wymaganiami Inwestora,
3. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z realizacją Budowy (Straż. Pożarna, Zarządy Dróg, eksploatator sieci, wojewódzkie i powiatowe Inspektoraty Sanitarne, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego itp.) i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli wystąpi taka konieczność,
4. Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu Robót,
5. Analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanych Robót i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań,
6. Współpraca z Inwestorem we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją umowy na wykonanie Robót,
7. Weryfikacja dokumentacji dostarczonej przez Inwestora w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę dokumentację w szczególności z projektem budowlanym,
8. Dopilnowanie umieszczenia tablic informacyjnych na terenie Budowy oraz akceptacja zgodności tych tablic z wymaganiami Prawa budowlanego,
9. Przeprowadzenie inspekcji terenu Budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z dokumentacją projektową,
10. Wskazanie ewentualnych błędów w dostarczonej dokumentacji i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań),
11. Sporządzenie i przekazanie Inwestorowi do zatwierdzenia instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od wykonawcy robót dokumentów,
12. Przedstawienie propozycji metodologii działań wykonawcy Robót (procedury),
13. Nadzór nad realizacją Robót zgodnie z umową zawartą przez Inwestora z wykonawcą Robót,
14. Sprawdzanie posiadania i przedkładanie Inwestorowi wymaganych od wykonawcy Robót ubezpieczeń i gwarancji,
15. Przekazanie placu Budowy wykonawcy Robót Budowlanych przy udziale Inwestora,
Przekazanie wykonawcy Robót dokumentacji projektowej i innych dokumentów wymaganych przez umowę z wykonawcą Robót, po uprzednim przekazaniu jej Inspektorowi przez Inwestora,
16. Przekazanie wykonawcy Robót zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru i kierowania Budową,
17. Sporządzenie i przekazanie wykonawcy Robót zatwierdzonego przez Inwestora wzoru Raportu o postępie prac,
18. Sporządzenie i przekazanie wykonawcy Robót zatwierdzonych przez Inwestora instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od wykonawcy Robót dokumentów,
19. Powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia Robót przez wykonawcę Robót, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Inwestora,
20. Wydanie polecenia rozpoczęcia Robót oraz powiadomienie Inwestora o rozpoczęciu Robót przez wykonawcę Robót,
21. Zatwierdzanie za uprzednią zgodą Inwestora przedstawionych przez wykonawcę Robót metodologii Robót, harmonogramów oraz sprawdzanie planów BIOZ,
22. Współpraca z nadzorem autorskim, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
23. Potwierdzanie pobytów autorów projektu w ramach nadzorów autorskich,
24. Koordynacja prac nadzoru archeologicznego z prowadzonymi Robotami w przypadku, kiedy taka konieczność wystąpi,
25. Informowanie Inwestora o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania umowy na wykonanie Robót w terminach umożliwiających ich usuniecie przez projektanta bez opóźnienia terminów zakończenia Robót,
26. Zatwierdzanie za uprzednią zgodą Inwestora materiałów budowlanych, instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów, itp. W celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub nieprzewidzianych umową na wykonanie Robót,
27. Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z umową na wykonanie Robót i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia,
28. Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu Robót,
29. Sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku z wykonywanymi Robotami,
30. Koordynacja Robót, w tym właściwe zharmonizowanie prac w różnych częściach Budowy,
31. Zatwierdzanie Robót wraz z robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu,
Koordynacja realizacji umowy na wykonanie Robót w taki sposób aby nie zakłócić pracy istniejących sieci, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, itp. Podczas prowadzenia Robót,
32. Zapewnienie terminowego zakończenia realizacji umowy na wykonanie Robót przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców oraz posiadaczy nieruchomości sąsiednich,
33. Zlecenie wykonania badań jakości w specjalistycznych instytutach naukowych, jeśli będzie to konieczne, po uprzedniej akceptacji Inwestora,
34. Nadzór, aby Roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
35. Kontrola i akceptacja za zgodą Inwestora sprzętu, środków transportu oraz urządzeń pomiarowych użytych do Robót, co do zgodności ich z postanowieniami umowy na wykonanie Robót,
36. Nadzór nad postępem wykonywania umowy o wykonanie Robót pod względem technicznym, jakościowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,
37. Sprawdzanie wykonania Robót i powiadamianie wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę Robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,
38. Współpraca z Inwestorem w codziennym administrowaniu i zarządzaniu umową na wykonanie Robót od strony finansowej wraz z przygotowaniem finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, sporządzanie prognoz przepływów pieniężnych,
39. Współpraca z Inwestorem w egzekwowaniu postanowień umowy na wykonanie Robót, w tym zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramów oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne,
40. Składanie raportów z postępów prac oraz płatności zgodnie z wymaganiami Inwestora,
41. Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji umowy na wykonanie Robót,
42. Informowanie Inwestora o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia,
43. Przeprowadzanie z wykonawcą Robót odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Inwestora,
44. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez wykonawcę Robót w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Inwestora,
45. Sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń wykonawcy Robót budowlanych o wykonaniu Robót,
46. Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez wykonawcę Robót do zapłaty przez Inwestora,
47. Dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności,
48. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji Robót.
49. Nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych itp.,
50. Współpraca z Inwestorem w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych,
51. Organizowanie okresowych narad na Budowie przynajmniej raz w miesiącu, a w okresach nasilenia prac raz w tygodniu lub na wniosek Inwestora oraz sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych narad i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,
52. Udzielanie wykonawcy Robót pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania wykonawcy Robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów),
53. Ocenianie zasadności stanowisk w ramach sporów miedzy wykonawcą a Inwestorem oraz, w miarę możliwości, doprowadzanie do polubownego ich rozwiązywania,
54. Udział w rozstrzyganiu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Robót,
55. Wstrzymanie Robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na wykonanie Robót,
56. Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę Robót na placu Budowy w przypadku rozwiązania umowy na wykonanie Robót,
57. Rozliczenie umowy na wykonanie Robót w przypadku jego rozwiązania,
58. Nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez wykonawcę Robót w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Inwestora,
59. Sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Inwestorem,
60. Udział w przekazaniu przez wykonawcę Robót wykonanych obiektów do eksploatacji,
61. Sprawdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonawcy Robót, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Inwestorowi w formie ustalonej z Inwestorem,
62. Obsługa dokumentacyjna odbiorów częściowych i odbioru końcowego Robót, przygotowywanie protokołów odbioru,
63. Bieżące dokonywanie przeglądów placu Budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych Robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Inwestora oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Inwestora i wykonawcy Robót,
64. Przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT, rekomendowanie zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy o wykonanie Robót.
65. Sporządzenie raportu zakończenia z realizacji umowy na wykonanie Robót,
66. Sporządzenie projektu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie
67. Sporządzenie harmonogramu i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z warunkami umowy na wykonanie Robót,
68. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad w całym okresie gwarancyjnym wynikającym z umowy o wykonanie Robót,
69. Zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad,
70. Dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór,
71. Egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy Robót oraz potwierdzenie usuwania usterek,
72. Wspieranie Inwestora w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
73. Organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Inwestora,
74. Składanie Inwestorowi raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym.

Pełno branżowy nadzór inwestorski

1. Kierowanie i koordynacja pracami zespołu inspektorów nadzoru.
2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.
3. Dokonywanie wszelkich odbiorów prac ulegających zakryciu.
4. Kontrola wbudowywanych materiałów.
5. Kontroli zgodności prac z Projektem Budowlanym i pozwoleniem na budowę.
6. Kontrola prowadzonych prac pod względem BHP i Planem BIOZ.
7. Kontrola wszelkich dokumentów, atestów itp.
8. Uczestniczenie w odbiorach i próbach
9. Pomoc Inwestorowi w rozstrzyganiu zasadności prac dodatkowych i zamiennych.
10. Udzielanie wszelkich opinii i konsultacji.
11. Bieżąca kontrola budowy.
12. Prowadzenie narad koordynacyjnych, tzw. Rad Budowy, sporządzanie notatek.
13. Koordynacja i kontrola obiegu dokumentacji.
14. Kontrola kosztów.
15. Sporządzanie raportów miesięcznych.
16. Wskazywanie problemów i potencjalnych zagrożeń dla terminowej realizacji prac.
17. Podejmowanie wszelkich skutecznych działań zmierzających do ukończenia inwestycji i
przekazania obiektu do użytkowania.
18. Uczestnictwo w procedurach odbioru końcowego i przekazywania obiektu do
użytkowania.

Przeglądy okresowe budynków: roczne i 5 letnie.
Kierowanie budową
Oceny stanu technicznego budynków i budowli
Doradztwo techniczne
Przygotowanie ofert robót budowlanych
Kosztorysy budowlane

lat doświadczenia

zrealizowanych obiektów

Certyfikat FIDIC
Czlonkowstwo PIIB

%

Gwarancja jakości
i statysfakcji

Realizacje

03

Budownictwo mieszkaniowe

Budynek mieszkalny ul. Lazurowa 14 - SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalny ul. Polna 14,20,24 - SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalno-usługowy z garażem ul. Wojskawa 1 w Poznaniu - Dator sp.z o.o.
Budynek mieszkalny ul.Sienkiewicza 20 - SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalny Kochanowskiego 19,21 - SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalny Turkusowa 3 - SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalny Turkusowa 1 - SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalny Gen. Maczka 22-28 - SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalny Dąbrowskiego 134 - SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalny Dąbrowskiego 132 - SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalny Dąbrowskiego 136 - SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalny Nad Potokiem 17 - SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalny Dąbrowskiego 130 SM Jeżyce - Poznań
Budynek mieszkalny : Winiary 10-51 SM Jeżyce - Poznań
Zespół budynków mieszkalnych ZKZL Poznań - Głuszyna
Zespół budynków mieszkalnych "SM Zielone Wzgórza" w Murowanej Goślinie
Zespół apartamentowy "Maraton Gardens" u. Królowej Jadwigi w Poznaniu - Restaura sp.z o.o.
Zespół budynków mieszkalnych TBS Pniewy
Budynek mieszkalny 52- mieszkaniowy w Kolonii - Kaserne Klerken, Niemcy
Remont i modernizacja willi przy ul. Grunwaldzkiej - SM Wielkopolanka
Zespół mieszkalno-garażowo- usługowy Wojskowa 5 w Poznaniu SM Wielkopolanka
Zespół budynków mieszkalnych w Wildau - Niemcy
Zespół budynków mieszkalnych "Rudower Felder" w Berlinie
Zespół budynków w Cossebaude k/ Drezna -Ritter Bau, Niemcy
Zespół mieszkalno - usługowy w Poczdamie - Heitkamp,Niemcy

Budownictwo przemysłowe, biurowce

Hala produkcyjna Fabryki Sklejek Koskisen (Finlandia) w Toporowie
Magazyn wysokiego składowania h = 46 m Amica SA
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowym Rexel w Paczkowie
Rozbudowa zakładu Ruukki w Obornikach
Fabryka Styropianu - Enamel Profi Sp.z o.o.
Hala magazynowo-produkcyjna - Amica Wronki S.A.
Oczyszczalnia ścieków w Gnieźnie - PWiK Gniezno
Hala magazynowa "SUUS Logistics" w Tarnowie Podgórnym
Przebudowa Hartowni i Spawalni - Amica Wronki S.A.
Hala montażowa Fabryki Kuchni - "Amica" Wronki S.A.
Hala magazynowa części zamiennych - "Amica" Wronki
Hala IMV i fundamenty prasy 400t - "Amica" Wronki S.A.
Hala magazynowa i rozkroju blach - "Amica" Wronki S.A.
Budynek laboratoryjno-biurowy - "Amica" Wronki S.A.
Magazyn z biurowcem "Hama" w Robakowie
Fabryka opakowań "Essel Propack" w Międzyrzeczu
Hala magazynowa "Marmite" w Zakrzewie
Hala produkcyjna "Pol - Strautmann" Lwówek
Hala produkcyjna "Stomil" - "Alligator" Nekla
Młyn zbożowy "Diamant" Stradunia
Silosy zbożowe " Diamant" w Stradunii
Zakłady chemiczne "Basell" w Wesseling - Niemcy
Hala magazynowa "Buderus" w Czeladzi
Zakład produkcyjny z budynkiem biurowym Westendorf - Niemcy
Remont i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ZBM w Poznaniu ul.Cześnikowska
Myjnia samochodowa Cottbus - Niemcy
Modernizacja zakładów Carl Enke GmBH w Skeuditz k/ Lipska - Niemcy
Rozbudowa hali -Zakłady Garbarskie w Gnieźnie

Budownictwo użyteczności publicznej

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Popowie - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "KOLEJORZ"
Sala koncertowo-eventowa na III trybunie Stadion Inea w Poznaniu
Budowa Stacji-peronu "LOKOMOTYWA" na Stadionie INEA w Poznaniu dla KKS Lech
Budowa hali sportowej w Owińskach UMiG Czerwonak
Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej - GOSiR Gniezno
Budowa parkingu na os. Winiary w Poznaniu dla S.M. Jeżyce
Obiekty kubaturowe i perony linii kolejowej ; Koluszki-Częstochowa PLK
Budowa przedszkola i żłobka - Amica Wronki S.A.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych " Dziekanka" w Gnieźnie
Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
Budynek dydaktyczny AWF w Poznaniu
Przebudowa Muzeum MPPP w Gnieźnie
Kompleks sportowo-rekreacyjny: pływalnia i hala widowiskowo-sportowa OAZA w Kórniku
Pływalnia "Aquapark" w Wągrowcu
Synagoga " Pod Białym Bocianem" we Wrocławiu
Parking podziemny pod Placem Bernardyńskim w Poznaniu- Doradca Techniczny Miasta
Budowa kompleksu pływalni:Termy Maltańskie w Poznaniu - stan surowy
Kompleks boisk "Orlik" w Murowanej Goślinie
Rozbudowa Opery Poznańskiej o Salę Prób I etap
Zabytkowy ratusz w Murowanej Goślinie

Biurowce

Przebudowa biur Inteco Business Solution Sp.z o.o. IV trybuna Inea Stadion w Poznaniu
Strefa VIP III trybuna Stadion Miejski w Poznaniu - Marcelin Management
Restauracja i Sport Bar III trybuna Stadion Miejski w Poznaniu - Marcelin Management
Centrum Marketingu Amica S.A. IV trybuna Stadion Miejski w Poznaniu
Biurowiec "SUUS Logistics" w Tarnowie Podgórnym
Budynek dydaktyczno-biurowy "AWF Poznań"
Budynek laboratoryjno-biurowy "Amica" Wronki
"Aquapark" w Wągrowcu - część biurowa
Kompleks sportowo-rekreacyjny część biurowa "OAZA" w Kórniku
Biurowiec "Hama" w Robakowie
Biurowiec "Essel Propack" w Międzyrzeczu
Pomieszczenia biurowe : "Stomil" - " Alligator" w Nekli
Biurowiec "Diamant" w Stradunii k/Opola

Rozbiórki

Restauracja "Adria" w Poznaniu
Zakłady "Modena" w Poznaniu
Pawilon 14 A MTP Poznań
Hala wystawowa nr 6B MTP Poznań
Hale produkcyjne "Remondis" Poznań
Kamienica ul. Półwiejska Poznań
Wytwórnia Tytoniu Poznań,ul.Wojskowa 5

Opinie techniczne, projekty

Opinie techniczne - Stadion Inea dla POSiR Poznań
Naprawa balkonów - loggi os. Winiary 4 dla SM Jeżyce - Poznań
Odbudowa komina po katastrofie budowlanej - Krasińskiego 1 - SM Jeżyce - Poznań
Audyt stanu technicznego po naprawie konstrukcji - Stadion Inea - POSiR Poznań
Stan techniczny dachu i elewacji budynku Engstroma 16 - SM Jeżyce - Poznań
Opinia stanu technicznego grobowca rodzinnego - cmentarz w Gnieźnie
Opinia techniczna placu zabaw - Szkoła Społeczna ul. Stróżyńskiego w Poznaniu
Opinie techniczne domy jednorodzinne: Poznań, Skórzewo, Swarzędz
Odbiory techniczne mieszkań: Poznań
Weryfikacja kosztorysów i robót remontowych - UMiG Swarzędz
Projekt rozbiórki Hali 8a - MTP Poznań
Projekt techniczny usuwania powłok typu "CAFCO" - hala nr 15 MTP Poznań

galeria

04

Kontakt

05

  • Obsługa i Wykonawstwo Inwestycji Budowlanych Mgr inż. Jarosław Słabuszewski
  • 62-200 Gniezno, ul. Czesława Miłosza 4
  • +48 668 837 002
  • NIP 784-155-98-15
  • owib@op.pl
Close Menu